• بازدید بخشدار محترم شهرستان نکاه از موسسه حیات طیبه